Kérjük válasszon milyen tartalmakat szeretne látni Lakossági Klímaszerelőknek

“Az Olimpia pont rád vár!” játékszabályzat

1. A játék

ROTOVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.02-10-060508, Adószám:32379813-2-02, 7631 Pécs, Csikor Kálmán utca 26.) fszt. (a továbbiakban: “Szervező”) vevőpartnerei részére meghirdeti a 2024. évi nyári párizsi olimpián való részvételre jogosító nyereményjátékot (a továbbiakban: „Játék”) a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel:

Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Játékos: E-mail:

Jelen játékszabályzat a https://aux-magyarorszag.hu/olimpia-pont-rad-var-jatekszabalyzat/ címen érhető el.

A Rotovill alkalmazás letölthető az App Store-ból, a Google Play áruházból, vagy a Huawei App Galleryből.

2. Értelmező rendelkezések

2.1.      Nyeremény: 2024. augusztus hó 09. és 11. napja közötti időtartamban a párizsi olimpiai játékokon való részvétel a Szervező lebonyolításában és költségviselésével.

Tartalmazza:

  • Repülőjegy (Budapest – Párizs – Budapest) költsége;
  • Szállásköltség három éjszakára ibis Paris Gare de Lyon Ledru Rollin 12ème hotelban;
  • Napi háromszori étkezés költsége;
  • Egy városnézés költsége;
  • Kettő előre foglalt olimpiai esemény belépőjegyének költsége.

A költségek nem tartalmazzák a nyertes Játékosok költőpénzét.

2.2.      Játékos – A Rotovill megnevezésű mobilalkalmazáson keresztül, vagy a weboldalon keresztül AUX vagy RCOOL márkajelzésű klímákra (monoszett vagy multi kültéri egység) adásvételi szerződést kötő, előre regisztrált, gazdasági tevékenységet végző azon személy (gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó), akinek a javára a Szervező legalább 1 darab „Rotopontot” írt jóvá a játékra létrehozott mobilalkalmazásban. A Játékos nem minősülhet fogyasztónak.

2.3.      Rotopont – A Szervező 1 darab Rotopontot írj jóvá a mobilalkalmazásban azon gazdálkodó szervezetek vagy egyéni vállalkozók javára, akik a Játék időtartama alatt egy megrendelésük során legalább három darab AUX vagy RCOOL márkajelzésű klímát (monoszett vagy multi kültéri egység) vásárolnak és a megrendelésük alapján kiállított számla ellenértékét kifizették. Amennyiben egy megrendelésen, vagy számlán belül háromnál több klímaberendezés (monoszett vagy multi kültéri egység) kerül feltűntetésre, úgy az további Rotopontra nem jogosít. A Rotopont másra nem ruházható át.

A Rotopont Szervező általi jóváírása a Játékban való részvételt jelenti minden külön további feltétel és hozzájárulás nélkül, kivéve ha az ellen a Játékos a jóváírásról szóló közlést követő három napon belül írásban a Szervezőnél tiltakozik.

2.4.      Összeférhetetlenség – A Játékban a Szervező és munkavállalói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, továbbá mindezen személyek tulajdonában lévő, ügyvezetése alatt álló, vagy bármilyen befolyásuk alatt álló gazdálkodó szervezetek nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetőleg a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen szabályzat szerint történik.

Amennyiben a szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.5.      A Játék időtartama – 2024. február hó 01. 00:01 – 2024. július hó 21. 23:59

2.6.      Sorsolás időpontja – 2024. július hó 22. – 2024. július hó 31. között.

2.7.      Nyertesek száma – 8 db

2.8.      A Nyeremény másra át nem ruházható, pénzbeli megfizetését kérni nem lehet, pénzben nem kifizethető.

3. A Játék menete, sorsolás.

3.1.      A sorsoláson valamennyi, a jelen szabályokat maradéktalanul teljesítő, Rotoponttal rendelkező Játékos részt vesz.

Egy Rotopont egy részvételi lehetőséget ad a Játékosnak, azaz amennyiben a Játékos több Rotoponttal rendelkezik, úgy a sorolásban több lehetőséggel vesz részt.

A sorsolás helyszínét a Szervező a Játék időtartamának végéig a honlapján közzéteszi. A sorsolás nyilvános.

3.2.      A sorsolást a három főből álló a Szervező által megbízott személy (a továbbiakban: Bizottság) végzi akként, hogy egy gyűjtőedényből a Játékosok neveit tartalmazó papírlapok közül a Nyerteseket és a Pótnyerteseket véletlenszerűen, kézi módszerrel kisorsolja.

A Szervező egy sorsolás során mindösszesen nyolc darab Nyertest sorsol ki. A sorsolás eredményét jegyzőkönyv rögzíti. A Szervező fenntartja a jogot, hogy azonos értékű alternatív nyereményt adjon, ha a meghirdetett Nyeremény valamilyen okból nem elérhető.

3.3.      Szervező a Nyertest a weboldalon megadott elérhetőségén értesíti nyereményével kapcsolatban a sorsolást követő 24 órán belül. A 48 óráig nem elérhető Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.

3.4.      A sorsoláson a Szervező továbbá négy Pótnyertest is kisorsol a Nyertesek sorsolását követően, melynek tényét jegyzőkönyvben rögzíti. A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha utóbb jogosulttá válnak a Nyereményre. Amennyiben a Nyeremény nyertese az értesítést követő 48 órán belül nem fogadja el (írásban, emailben) a Nyereményt, a Szervező úgy tekinti, hogy a Nyertes lemondott nyereményéről, melyre a -sorsolási sorrendben első- Pótnyertes szerez jogot. Amennyiben a Pótnyertes az értesítést követő 48 órán belül nem fogadja el a Nyereményt, a Szervező úgy tekinti, hogy a Pótnyertes lemondott nyereményéről, melyre a sorsolási sorrendben következő Pótnyertes szerez jogot.

3.5.      Amennyiben a Nyertes vagy a Pótnyertes gazdálkodó szervezet, úgy annak törvényes képviselője köteles az értesítést követő 48 órán belül -tagjai, képviselői, munkavállalói közül- megjelölni azt a természetes személyt, aki a Nyeremény átvételére jogosult. A tagi, képviselői, munkavállalói minőséget igazolni kell. Amennyiben ugyanazon gazdálkodó szervezet a Játékban többször lesz Nyertes vagy Pótnyertes, úgy értelemszerűen a törvényes képviselő ezzel egyező számú, a Nyeremény átvételére jogosult természetes személyt köteles megjelölni a Nyeremény átvételére.

3.6.      Amennyiben a Nyertes vagy a Pótnyertes egyéni vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet által megjelölt a Nyeremény átvételére jogosult természetes személy, úgy ezen személyek kötelesek a Nyeremény felhasználáshoz szükséges személyes adataikat (név, lakóhely, anyja neve, személyi igazolvány és útlevél száma, lakóhely, telefonszám, postacím, e-mail cím) az értesítést követő 72 órán belül megadni a Szervezőnek. Ennek elmaradása esetén a Nyeremény felhasználására nem lesz jogosultak.

3.7.      Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül.

4. Kizárás

4.1.      A jelen Szabályzat bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsoláson. Amennyiben a Szabályzat megsértésére a nyeremény kisorsolása után merül fel információ, úgy a szabálytalanul eljáró Játékos elveszti jogát a nyeremény átvételére, vagy felhasználására, illetőleg a már felhasznált Nyeremény pénzbeli ellenértékét köteles a Szervezőnek visszafizetni és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni.

4.2.      A kizárt Játékos helyett a fel nem használt Nyereményt a Pótnyertes veheti át. A felhasznált, de a kizárt Játékos által pénzbeli ellenétékben visszafizetett Nyeremény kifizetésére újból nem kerül sor.

5. Adózás, bejelentési kötelezettségek

5.1.      A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

5.2.      A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

5.3.      Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

6. Adatkezelés és adatvédelem

6.1.      A Játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás a weboldalon, vagy a mobilalkalmazásban történő regisztrációval valósul meg, ezzel összefüggésben önkéntes. A Játékosok adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére a Szervező nem továbbítja, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használja.

6.2.      Az adatvédelmi rendelkezések a honlapon az alábbi linken elérhetőek: https://aux-magyarorszag.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

6.3.      Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait (név, telefonszám, postacím, e-mail cím), a Szervező a Nyeremény átadása céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje, továbbá feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.

7. Vegyes rendelkezések

7.1.      A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat egyoldalú módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

7.2.      Szervező a Nyertes Játékosokról nyilvántartást vezet, akiket a honlapján közzétesz.

7.3.      Szervező a jelen Szabályzatot a honlapján közzéteszi, valamint a mobilalkalmazásban elérhetővé teszi.