Kérjük válasszon milyen tartalmakat szeretne látni Lakossági Klímaszerelőknek

„Nyerj egy AUX Gamma 2-t!” játékszabályzat

1. A játék szervezője

A “Nyerj egy AUX Gamma 2-t!”  elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Rotovill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7631 Pécs, Csikor K. utca 26.) (”Szervező”). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.

2. A játékban résztvevő személyek

 A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy (továbbiakban: Játékos), kivéve a Szervező tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk. 685. § (b) bekezdése szerinti) közeli hozzátartozói. Korlátozottan cselekvőképes nyertes Játékos esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben õ megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

3. A játék időtartama

A Játék 2023. március 29. napján kezdődik és 2023. április 2 17:00-ig tart.

2023. április 3-án kerül kisorsolásra a nyeremény.

4. A játék leírása és menete

A játékot a Szervező a Rotovill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által a Hungexpo Zrt. szervezésében megvalósításra kerülő ,,Hungarotherm” kiállításon hirdeti meg. A játékban azok vehetnek részt, akik a:

a.) a játékleírásban szereplő lépéseket teljesítik, majd az igazoló fotót megküldik a Rotovill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére a e-mail címre

b.) jelen játékszabályzatot és az adatvédelmi tájékoztatót elfogadták

c.) kizárólag e feltételeknek megfelelő rendelkező játékosok vehetnek részt a Játékban

A játékban résztvevők között a Szervező 1 darab AUX Gamma 2 légkondicionálót sorsol ki.

A Játékosok a kép elküldése után hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket és e-mail címüket a Játék keretében a Szervező felhasználhatja és adatbázisában későbbi megkeresés céljára megőrizheti. 
Továbbá felelősséget vállalnak azért, hogy az általuk feltöltött adatok a valóságnak megfelelnek.

5. A nyeremények meghatározása, kisorsolása és átvétele

A játékban résztvevő játékosok közül a Szervező 1 nyertest sorsol, nyereményük 1 db AUX Gamma 2 légkondicionáló. A légkondicionálót a Szervező postai úton juttattja el a Nyerteshez.

Sorsolás időpontja: 2023. április 3.

A nyeremény készpénzre át nem váltható. Az ajánlat más kedvezménnyel nem összevonható.

6. Kiértesítés

Szervező a Nyertest e-mailben személyesen.
Ha a nyertesek az e-mail elküldését követő 5 napon belül nem jelentkezik a nyereményért, a Szervező jogosult pótnyertest kihirdetni, így a nyeremény a pótnyertest illeti.

7. Adatvédelem, adatkezelés

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.
Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:
Kezelt adat típusa: név, e-mail cím

Adatkezelés célja: Játékos azonosítása, Játékban való részvétel, Nyeremény kézbesítése, Nyertes értesítése, elektronikus úton történő megkeresése
Adatkezelés időtartama: játék lezárulásától számított fél év.

8. Vegyes rendelkezések

1. A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai nyereménnyel kapcsolatos hibákért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

2. A Szervező nem oszt a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt.

3. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

4. A nyeremény készpénzre nem váltható.

5. Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja.

Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

6. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok: 

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.