Kérjük válasszon milyen tartalmakat szeretne látni Lakossági Klímaszerelőknek

“Nyerj Construma belépőt” játékszabályzat


1. A játék szervezője

A “Nyerj Construma belépőt”  elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Rotovill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7631 Pécs, Csikor K. utca 26.) (”Szervező”). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.


2. A játékban résztvevő személyek

 A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy (továbbiakban: Játékos), kivéve a Szervező tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk. 685. § (b) bekezdése szerinti) közeli hozzátartozói. Korlátozottan cselekvőképes nyertes Játékos esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben õ megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.


3. A játék időtartama

A Játék 2023. március 15. napján kezdődik és 2023. március 25 éjfélig tart.

2023. március 26-án kerül kisorsolásra a nyeremény.


4. A játék leírása és menete

A játékot a Szervező a Rotovill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltett Aux Magyarország Facebook oldalon hirdeti meg. A játékban azok vehetnek részt, akik a:

a.) a hirdetésben szereplő űrlapot megfelelően kitöltik

b.) jelen játékszabályzatot és az adatvédelmi tájékoztatót elfogadták

c.) a Szervező olyan űrlapkitöltéseket fogad el, amelyen minden cella értelemszerűen van kitöltve

d.) kizárólag e feltételeknek megfelelő rendelkező játékosok vehetnek részt a Játékban.

Az űrlap kitöltői között a Szervező 10 nyertest, 10 db páros belépőt sorsol.
A Játékosok a képek feltöltése után hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket és e-mail címüket a Játék keretében a Szervező felhasználhatja és adatbázisában későbbi megkeresés céljára megőrizheti. 
Továbbá felelősséget vállalnak azért, hogy az általuk feltöltött adatok a valóságnak megfelelnek.

5. A nyeremények meghatározása, kisorsolása és beváltása

A játékban résztvevő játékosok közül a Szervező 10 nyertest sorsol, nyereményük 10×2 felnőtt részére szóló belépőjegy a 2023. március 29 – április 2. között, Budapesten megrendezésre kerülő Construma Építőipari Kiállításra. A belépőt a Szervező Facebook üzenetben, elektronikusan juttatja el a Nyerteshez.

Sorsolás időpontja: 2023. március 26.

A nyereményt a Construma kiállításon válthatják be.
A páros belépő harmadik személyre nem ruházható át, készpénzre át nem váltható. 
Az ajánlat más kedvezménnyel nem összevonható. A belépő sokszorosítása, másolása, hamisítása tilos.

6. Kiértesítés

A nyertesek nevét a Szervező a Facebook oldalán közli, illetve a Nyerteseket lehetőség szerint a Facebookon privát üzenetben, személyesen értesíti.
A nyertesek az Aux Magyarország Facebook oldalon jelentkezhetnek a nyereményért. 
Ha a nyertesek a nevük közzétételét követő 5 napon belül nem jelentkeznek a nyereményért, a Szervező jogosult pótnyertest kihirdetni, így a nyeremény a pótnyertest illeti.

7. Adatvédelem, adatkezelés

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.
Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:
Kezelt adat típusa: név, e-mail cím, adószám

Adatkezelés célja: Játékos azonosítása, Játékban való részvétel, Nyeremény kézbesítése, Nyertes értesítése, elektronikus úton történő megkeresése
Adatkezelés időtartama: játék lezárulásától számított fél év.

8. Vegyes rendelkezések

1. A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai nyereménnyel kapcsolatos hibákért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

2. A Szervező nem oszt a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

3. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

4. A nyeremények készpénzre nem válthatók. Más személyre át nem ruházhatók.

5. Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja.

Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

6. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok: 

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.